Jaarverslag 2019


Ter inleiding 

(Tekst: voorzitter Ingrid Jongeneelen)


In 2019 startten we een samenwerking met OPGanG in het participatieproject in de netwerken geestelijke gezondheid. OPGanG koos in eerste instantie voor ondersteuning van de patiëntvertegenwoordigers in enkele pilootregio’s nl. de vier netwerken in Limburg en Vlaams-Brabant. Later kwamen de drie netwerken in de provincie Antwerpen erbij.  OPGanG  organiseert nu lokale intervisie voor de vertegenwoordigers  in deze drie provincies en dit ongeveer om de 6 weken. Deze intervisies zijn een echte meerwaarde, en dat niet alleen inhoudelijk. Ook is het aangenaam om andere vertegenwoordigers wat beter te leren kennen en meer zicht te hebben op wie aan welke vergaderingen deelneemt. Het is belangrijk om kennis te hebben van wat er in de verschillende vergaderingen van een netwerk aan bod komt. Idealiter is het zo dat patiëntvertegenwoordigers meer aan voorafgaandelijke standpuntbepaling kunnen doen. Hierbij is het noodzakelijk dat verslagen en agenda’s tijdig worden doorgestuurd. En dat blijkt in heel wat netwerken nog een pijnpunt te zijn.

UilenSpiegel blijft ondertussen de ‘nationale’ maandelijkse intervisie op zich nemen. Tot op heden koppelen we nog steeds een vormingsluik aan deze overkoepelende bijeenkomst. Ondertussen denken we na over hoe deze vergadering een andere invulling, frequentie en vorm kan krijgen. We willen op termijn steeds een evenwichtige afvaardiging van patiëntenvertegenwoordigers vanuit alle netwerken in Vlaanderen en Brussel.

Onze aanbevelingen over participatie van zorggebruikers ten aanzien van de voorzieningen en netwerken worden meer en meer bekend. Of er overal mee aan de slag wordt gegaan  is een ander paar mouwen. Daarom zijn we blij dat we mochten instappen in het consultancyaanbod van de federale overheid om via vorming professionelen te inspireren om meer en gericht patiëntenparticipatie te realiseren. 

We organiseerden het afgelopen jaar voor een tweede maal een cursus ervaringskennis voor geïnterneerden. Daarnaast hebben we een brochure ontwikkeld die de wet op de internering op een begrijpelijke manier uitlegt. Deze is vooral gericht naar geïnterneerden zelf en hun naasten.
Wat de implementatie van de herstelvisie betreft en de inzet van ervaringsdeskundigheid in een forensische setting, dient er ook nog een hele weg afgelegd te worden. Dit jaar zullen we opnieuw een kleinschalig project realiseren voor en met geïnterneerden.

In 2020 organiseren we –net zoals in 2019- een uitwisselingsdag met de familievertegenwoordigers van Similes. Onze relatie is opperbest en dat bleek ook tijdens de gezamenlijke studiedag die we in april 2019 hebben kunnen organiseren over “participatie en herstel”. De deelnemers waren erg tevreden over de bijdragen van de verschillende sprekers en het programma tout court. Dit jaar bekijken we of er nood is aan lokale intervisie samen met familievertegenwoordigers.

Lotgenotencontact blijft een onmisbare en belangrijke pijler in onze vereniging. Elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen delen in de verschillende praatgroepen blijft zeer waardevol. Dit kan ook als basis dienen om ervaringskennis op te bouwen om van daaruit door te groeien tot patiëntenvertegenwoordiger.

Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in het schrijven van een dossier om erkend te worden als sociaal-culturele volwassenenorganisatie bij het departement Cultuur van de Vlaamse overheid. Als dit wordt goedgekeurd, ligt de weg open om onder meer in te zetten op een forse uitbreiding en versterking van ons aanbod aan lotgenotencontact. We willen ook partnerschappen aangaan met andere spelers in de gezondheids- en welzijnssector. Daarnaast is het ons opzet om bruggen te slaan naar de gehele samenleving met speciale aandacht voor bepaalde kansengroepen zoals mensen met een anders-culturele achtergrond en personen in armoede. We willen het thema psychische kwetsbaarheid hoog op de politieke agenda krijgen en ervoor zorgen dat de maatschappelijke positie van psychiatrische patiënten structureel versterkt wordt.
 

Inhoudsopgave van het verslag

1 Inleiding 

2 Interne en bestuurlijke werking 

2.1 Algemene Vergadering (AV) 

2.2 Bestuursorgaan 

2.3 Dagelijks Bestuur

2.4 Personeel 

2.5 Secretariaat en administratie

2.6 Actieve vrijwilligers

3 Basiswerking UilenSpiegel 

3.1 De leden 

3.2 Lotgenotencontact

3.2.2 Overzicht lotgenotengroepen 

3.2.3 Aard van de activiteiten georganiseerd door de lotgenotencontact-vrijwilligers 

3.2.3 Nationale activiteiten 

3.3 Vormingsaanbod UilenSpiegel 

3.3.1 Algemeen overzicht 

3.3.2 Basiscursus ervaringsdeskundigheid 

3.3.3 Cursus patiëntenvertegenwoordiging 

3.3.4 Cursus praatgroepen begeleiding i.s.m. Trefpunt Zelfhulp

4 Project ‘Participatie’ (FOD Volksgezondheid)

4.1 Vorming 

4.2 Ondersteuning van de patiëntenvertegenwoordigers 

4.3 Participatie in de netwerken

4.4 Zelf vormingen organiseren voor professionals: studiedag “participatie en herstel” in samenwerking met Similes 

4.5 Consultancy in het kader van het vormingsaanbod van de FOD

4.6 Het formuleren van aanbevelingen 

4.7 Opvolgen van het project participatie op mesoniveau

4.8 Werking rond internering 

4.8.1 Werkgroep rechtsbescherming

4.8.2 Activiteiten internering UilenSpiegel

5 Vertegenwoordiging

5.1 Vertegenwoordiging in het beleid 

5.2 Participatie aan de werkgroep ‘vorming’ van de Vlaamse overheid

6 Communicatie en informeren 

6.1 Nieuw logo en huisstijl 

6.2 Website 

6.3 Digitale nieuwsbrief 

6.4 Facebookpagina en -groep

6.5 Lancering Twitter-account

6.6 Werkgroep communicatie

6.7 Folder 

6.8 Tijdschrift ‘Spiegel'

6.9 CRM voor relatiebeheer 

6.10 Toekomst en uitdagingen 

7 Sensibiliseren

7.1 Getuigenissen 

7.2 Music For Life

7.3 Benefietactie ZOWE

7.4 Trappen Tegen Grenzen

8 Samenwerking met andere partners

8.1 Algemeen overzicht 

8.2 Opstart werkgroep partnerschappen 

9 Extern gefinancierde projecten 

9.1 Koning Boudewijnstichting: Herstelgerichte organisaties versterken

9.2 PlusVriend (Cortina N.V.) 

10 Financieel overzicht

11 Conclusie en aanbevelingen

11.1 Conclusie 

11.2 Aanbevelingen 

12 Chronologisch overzicht activiteiten

 

(het volledig verslag in pdf kan je hier downloaden)