Privacy

Doel van deze privacyverklaring

UilenSpiegel hecht veel belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door UilenSpiegel kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in titel 9 van deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je contact opneemt met UilenSpiegel, verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle informatie op te slaan en te verwerken (= opslaan, bewaren, gebruiken) die je ons bezorgt. Afhankelijk van het type contact (lid, abonnee, schenker, deelnemer aan een activiteit of ander contact) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je opvragen en verwerken:

 • voor- en familienaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bankrekeningnummer

Deelnemers aan het jaarlijkse UilenSpiegel-weekend vragen we daarenboven

 • een attest van invaliditeit.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens omschreven in titel 2 van deze privacyverklaring kunnen worden gebruikt om:

 • je vragen te beantwoorden

 • je inschrijving voor een activiteit te registreren

 • je te contacteren omtrent over je lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan

 • je te contacteren om je uitnodigingen en informatie te bezorgen in het kader van door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes

 • financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften af te handelen

 • je tweewekelijks onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing

 • je ons driemaandelijks tijdschrift Spiegel toe te sturen

 • het attest invaliditeit geeft korting op het verblijf bij Sport Vlaanderen.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen, enkel voor zover dit nodig is voor de doeleinden omschreven in titel 3 van deze privacyverklaring. Zo worden voor de verzending van ons tijdschrift, de adressen van de leden op etiket doorgegeven aan de drukker, die ook instaat voor de verzending. Met deze partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit zonder jouw toestemming aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie titel 3 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie titel 6 van deze privacyverklaring). Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Voor bepaalde financiële documenten moeten wij een wettelijke bewaartermijn naleven. We verwerken en bewaren je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop daarvan.

Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

6.1. Inzagerecht:

Via de ledenadministratie (info@uilenspiegel.net) kan je vragen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. UilenSpiegel zal je verzoek steeds zo snel mogelijk behandelen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als UilenSpiegel je verzoek niet inwilligt zal zij je informeren over de redenen daarvoor.

6.1. Verwijderen gegevens:

Als je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens dan kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (info@uilenspiegel.net). UilenSpiegel zal het bezwaar zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een maand, behandelen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen.

6.1. Klachten:

Als je klachten hebt over de manier waarop UilenSpiegel je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, dan kan je contact opnemen met de ledenadministratie (info@uilenspiegel.net). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (commission@privacycommission.be).

6.2. Informatie:

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (info@uilenspiegel.net).

De beveiliging van jouw persoonsgegevens

UilenSpiegel doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen Privacyverklaring UilenSpiegel p. 3 van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie op onze website (www.uilenpiegel.net) van kracht. We moedigen je daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou.

Contactgegevens

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

UilenSpiegel vzw
Hovenierstraat 45
1080 Brussel
+32 2 410 19 99
info@uilenspiegel.net​​​​​​​